The Wall of Ideas

“КоМ:Инсист“ е мащабно изследване в областта на корпоративните комуникации в България

Целта му е да установи съвременните тенденции, възможностите и предизвикателствата пред професионалистите в сектора. Проектът е воден от екип (изследователи) от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Фаза 1: Кабинетно проучване

Първата част от проекта е успешно завършеното теоретично изследване на корпоративните комуникации. Във Фаза 1 бе поставена теоретичната рамка на (проекта) изследването. Екипът се запозна с международни и национални публикации в областта на комуникационния мениджмънт, корпоративните комуникации и комуникационните функции. Чрез създадената теоретична основа бяха очертани (основните) работните хипотези. Финализиран бе и методологическият подход, който включва двустепенен процес за събиране на емпирична информация – анкета и дълбочинни интервюта. В първата фаза на проекта бяха потвърдени и партньорства с ключови браншови организации, които да подпомогнат реализацията и разпространението на резултатите.

Фаза 2: Анкета сред работещи професионалисти

За коректно установяване на тенденциите, възможностите и предизвикателствата пред комуникационните експерти в България е необходимо да се запознаем с тяхното субективно възприятие за състоянието на пазара. Като най-подходящ метод в тази насока екипът прие анкетното проучване. Анкетата включва общо 58 въпроса, разделени в 6 секции и отнема около 15 мин. за попълване. Изследването ще бъде непредставително поради невъзможността да се определи точният брой работещи в сферата в България. Въпреки това клъстерната извадка сред професионалистите ще бъде достатъчно добра индикация за състоянието на българския комуникационен пазар. Въпросникът е разработен на базата на уточнените във Фаза 1 изследователски хипотези и включва възможности за крос-анализ между отделните въпроси.

Фаза 3: Дълбочинни експертни интервюта

Необходимостта от качествена проверка на получените количествени данни е сериозно предизвикателство в множество научни области. Като негово решение екипът определи провеждането на редица дълбочинни интервюта с експерти от сферата на корпоративните комуникации в България. Задачата им ще бъде да верифицират или отхвърлят проведените анализи и защитени хипотези в анкетното изследване. Интервютата ще бъдат полуструктурирани, което да даде възможност на респондентите да излизат извън предварително зададените рамки в своите анализи. Конкретните личности за интервюта ще бъдат селектирани след приключването на Фаза 2 от проекта и оформяне на въпросник за провеждането на третата част.