Search
  • CoM:Insist

Първи резултати от проекта „КоМ: Инсист“ бяха представени на Ден на ПР специалиста

Updated: Jul 11

Изследователи от екипа на „КоМ: Инсист“ представиха първи резултати от „Изследване на корпоративните комуникации в България: Анкетно проучване“, което е Фаза 2 на проекта.


Презентацията се състоя на 7 юли 2021 год. като част от Ден на ПР специалиста, организиран от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) и Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). Домакин беше Site Media Bulgaria, които предоставиха условия за провеждане на събитието на открито. Резултатите бяха представени от д-р Калин Калинов, д-р Гергана Маркова и д-р Христина Славова, които очертаха основни тенденции в сектора.


Анкетното проучване обобщава мнения и оценки на 104 комуникационни професионалисти. Изследването събира практици от корпорации и агенции с разнообразен професионален опит като 43% от респондентите от корпоративния сектор са от организации с над 300 служители.


Сред основните заключения на първичния анализ на резултатите е, че във висока степен професионалистите в България срещат същите стратегически предизвикателства в своята работа като колегите им от чужбина. Основни приоритети в комуникационната практика са изграждането и запазването на доверие, както и намирането на нови начини за създаване и разпространение на съдържание. Обвързването на комуникационната стратегия с общата бизнес стратегия на организацията е тенденция, подкрепена от над 90% от анкетираните.


По време на презентацията бяха поставени акценти върху ролята на вътрешните комуникации за мотивиране на служителите и повишаване на продуктивността, както и доминиращия модел на управлението им чрез наети хора, а не чрез агенции. Съпоставени бяха и предизвикателствата пред взаимоотношенията агенция-клиент, като на преден план се очерта необходимостта от ясна и дългосрочна стратегическа визия и за двете страни. Резултатите сочат, че пандемията има негативно влияние върху сектора във финансов аспект, тъй като над 40% от анкетираните са намалили бюджетите си за външни комуникации, а едва 11% са ги увеличили, което е сериозно свиване на пазара.


Изследването на корпоративните комуникации в България в рамките на проекта „КоМ: Инсист“ е стъпка в посока сближаването на научните изследвания и практиката в сферата.


Пълните резултати ще бъдат публикувани и свободно достъпни през м. септември тази година на www.com-insist.info.Снимки: БДВО.

80 views