Search
  • CoM:Insist

БДВО е партньор на проекта

Updated: Apr 21, 2021

Професионалната организация на ПР специалистите у нас потвърди партньорство с проекта
Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) се включва като партньор при реализацията на проекта КоМ:Инсист. По този начин организацията продължава да отстоява идеята за обединяване и структуриране на бранша в национален мащаб. БДВО продължава традицията да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или косвено за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия ѝ имидж в България.


Дружеството ще участва във Фаза 2 и Фаза 3 на проекта. То ще съдейства за разпространяване на анкетата, ще улесни достъпа на изследователите до професионалисти от практиката в България и ще участва в популяризирането и разпространяването на резултатите.


Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с цел да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите.


Екипът на КоМ:Инсист изразява искрена благодарност за доверието и подкрепата. Надяваме се на ползотворна съвместна работа!

24 views